Instruktioner för säker batteriladdning Säkerhetstips vid laddning Kan jag göra något preventivt underhåll på mitt batteri?
← Laddning En blå bil startas med startkablar - kablarna är redan anslutna

Säkerhetstips vid laddning

Efter långa viloperioder (12 månader eller mer) behöver batteriet återuppladdas när anslutningsspänningen underskrider den angivna spänningen. Vid återuppladdning rekommenderas att du och dina kollegor följer säkerhetstipsen för laddning av bilbatterier (såsom att använda skyddsglasögon).

För att läsa mer om hur man laddar ett bilbatteri, se bilens ägarmanual samt batteriladdarens bruksanvisning. Läs igenom säkerhetsinstruktionerna som bifogas din laddare och ditt batteri. Kom ihåg att batterier innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga brännskador samt vätgas-syrgas som kan orsaka explosioner.

Säker laddning

FÖRSÖK ALDRIG ATT LADDA UPP ETT BATTERI UTAN ATT FÖRST HA LÄST INSTRUKTIONERNA FÖR DEN LADDARE SOM ANVÄNDS. Förutom anvisningar från laddarens tillverkare måste dessa allmänna försiktighetsåtgärder vidtas:

  • Använd alltid lämpliga ögon-, ansikts- och handskydd.
  • Ladda alltid batterier där det är god ventilation.
  • Se till så att ventilerna sitter ordentligt och i våg.
  • Sätt laddaren och timern på OFF-läge innan du kopplar ledningarna till batteriet för att undvika farliga gnistor.
  • Försök aldrig ladda ett batteri som är skadat eller fruset.
  • Koppla laddarens kablar till batteriet; röd positiv (+) kabel till den positiva (+) polen och svart negativ (-) kabel till den negativa (-) polen. Om batteriet sitter kvar i fordonet kopplar du den negativa ledningen till motorblocket som fungerar som jord. Försäkra dig om att tändningen och alla elförbrukare är avstängda. (Om fordonets jord är positiv kopplar du den positiva ledningen till motorblocket.)
  • Försäkra dig om ledningarna från laddaren till batteriet inte är brutna, skavda eller sitter löst.
  • Ställ in timern, sätt på laddaren och öka långsamt laddningsströmmen tills önskat amperetal uppnåtts.
  • Om batteriet blir varmt eller plötsligt börjar läcka gas eller syra ska du minska laddningsströmmen eller stänga av laddaren en stund.
  • Sätt alltid laddaren på OFF innan du tar bort laddarens ledningar från batteriet för att undvika farlig gnistbildning.

Fler resurser och nedladdningar:

Korrekt underhåll och skötsel (PDF)

Batteritestguide (PDF)